Crkve i manastiri

"Manastir Mileeva"

Manastir Mileševa - Manastir Mileševa nalazi se na oko 70 kilometara od Zlatibora, na teritoriji Prijepolja. Od Prijepolja je udaljen oko 6 kilometara. Sagra?en je po?etkom 13.veka kao zadubina srpskog kralja Vladislava, sina  Stefana Prvoven?anog i unuka Stefana Nemanje. 

"Crkva Svetih Apostola Petra i Pavla"

Crkva Svetih Apostola Petra i Pavla sagra?ena je 1764. godine. Ktitor hrama je Georgije Smiljani?. Crkva je pokrivena dvovodnim drvenim krovom jednobradne osnove. U njoj se nalazi vredan ikonostas koji je prvi rad najve?eg srpskog zografa Simeona Lazovi?a. U crkvenoj porti su zašti?eni spomenici iz XIX veka sa jedinstvenim likovnim predstavama i tekstovima.

"Crkva u Semegnjevu"

U samom centru Semegnjeva na površi koja dominira celim selom, podignuta je crkva brvnara skromnih dimenzija posve?ena ro?enju Svetog Jovana Krstitelja. Gra?ena je od tesanih brvana pravougaone osnove koja se završava polukrunom drvenom apsidom koja je nekada bila omalterisana. Crkvu osvetljavaju tri prozora, juni, severni i isto?ni, koji osvetljava apsidu. Krov je od drveta, pokriven limom.

"Crkva u ?ajetini"

Ugravirana 1890. godina na levoj i desnoj pevnici i dokument iz iste godine o postavljanju sveštenika Milivoja Obradovi?a za prvog paroha crkve Svetog Arhan?ela Gavrila u ?ajetini nepobitno ukazuju da je te godine hram završen i po?eo sa opsluivanjem.

"Crkva u Tripkovi"

Crkva u Tripkovi je grobljanska kapela Svete Nedelje podignuta 1861. godine. To je jednobrodna gra?evina sa kupolom i polukrunom apsidom. Prvobitna crkva je ozidana od tesanog kamena i pokrivena šindrom.

"Crkva u Beloj Reci"

Crkva u Beloj Reci prema arhitektonskom konceptu gra?evine i dosta uverljivom predanju sazidana je u prvoj polovini 12. veka, i to njena polukruna apsida i naos, mada postoje i navodi da je podignuta 1810. godine.

"Crkva u Sirogojnu"

Crkva u Sirogojnu sagra?ena je 1764. godine i posve?ena je Svetim apostolima Petru i Pavlu. Oko crkve je spomeni?ki kompleks kome pripada i Muzej na otvorenom "Staro selo" i pod zaštitom je drave.

"Crkva u Jablanici "

Crkva brvnara u Jablanici udaljena je 25 km od centra Zlatibora. Sagra?ena je 1838. godine i posve?ena je Pokrovu Presvete Bogorodice. Gra?ena je od brvana u pravougaonoj osnovi, sa polukrunom oltarskom apsidom.

"Crkva u Dobroselici"

Crkva brvnara u Dobroselici udaljena je 19 km od Zlatibora, a 5 km od Vodica. Sagra?ena je 1821. godine i posve?ena je Svetom proroku Iliji. Po na?inu izrade i pojedinim detaljima ovaj objekat spada me?u najlepše te vrste.

"Manastir Dubrava"

Manastir Dubrava je 5 kilometara uzvodno od manastira Uvac. Nekada je bio metoh Uvca, ?iju je tragi?nu sudbinu i doiveo. Manastir je obnovljen 2008. godine.

"Manastir Uvac"

Manastir Uvac se nalazi u selu Stublo, na granici opština ?ajetina i Priboj. Na površini 50 h 40 m, 1994. godine su otkrivene i otkopane zidine crkve 17 h 12 m. Manastirski kompleks Uvac svedo?anstvo je o postojanju duhovnog centra u ovom kraju.