Crkva u Sirogojnu

Crkva u Sirogojnu


Crkva u Sirogojnu sagra?ena je 1764. godine i posve?ena je Svetim apostolima Petru i Pavlu. Oko crkve je spomeni?ki kompleks kome pripada i Muzej na otvorenom "Staro selo" i pod zaštitom je drave. Ktitor hrama je bio Georgije Smiljani?. Crkva je pokrivena dvovodnim drvenim krovom jednobradne osnove. Na zapadnoj strani Crkve krajem XIX veka, dozidan je masivan zvonik. Najve?u vrednost Crkve ?ini ikonostas koji je prvi rad najve?eg srpskog zografa Simeona Lazovi?a. U crkvenoj porti su zašti?eni nadgrobni spomenici iz XIX veka sa jedinstvenim likovnim predstavama i tekstovima.

Izvor informacija: Turisti?ka organizacija Zlatibora