Crkva u Beloj Reci

Crkva u Beloj Reci


Crkva u Beloj Reci prema arhitektonskom konceptu gra?evine i dosta uverljivom predanju sazidana je u prvoj polovini 12. veka, i to njena polukruna apsida i naos, mada postoje i navodi da je podignuta 1810. godine. Ova jednobrodna, kamenom zidana gra?evina sa dvoslivnim krovom bila je pokrivena šindrom, koja je 1953. godine zamenjena limenom pokrivkom. Na krovu je malo kube na postolju kockastog oblika, malih prozora i bez ukrasa. U unutrašnjosti tavanica je ba?vasta, a pod je poplo?an kamenom. Ikone na ikonostasu su bez ve?e umetni?ke vrednosti, osim Blagovesti na carskim dverima, pored kojih su sa strane posebne ikone Solomona i Davida. Pouzdano se zna da su carske dveri rad Aleksija Lazovi?a i da su ra?ene 1817. godine, što se vidi po jako ošte?enom i teško ?itljivom zapisu.

Izvor informacija: Turisti?ka organizacija Zlatibora