Crkva u ?ajetini

Crkva u ?ajetini


Crkva u ?ajetini. Ugravirana 1890. godina na levoj i desnoj pevnici i dokument iz iste godine o postavljanju sveštenika Milivoja Obradovi?a za prvog paroha crkve Svetog Arhan?ela Gavrila u ?ajetini nepobitno ukazuju da je te godine hram završen i po?eo sa opsluivanjem. To je jednobrodna gra?evina s polukrunom apsidom i pevni?kim paraklisom na istoku, naosom i pripratom odvojenom od crkve zidom, koja ima posebne prostorije sa strane i vrata. Na vrhu gra?evine je zvonik od opeke u dva dela, i to s prozorima u drugom delu. Jedini ukras gra?evine spolja su prozori. Svuda je iznutra ba?vast. Stari ikonostas nepoznatog autora sluio je sve do 1954. godine,kada je slikar Jaroslav Kratina uradio novi. Pored vrednih ikona crkva ima veoma bogatu biblioteku verske i istorijske literature, komplete verskih ?asopisa i listova sa 618 naslova. Poseduje 47 bogoslubenih knjiga sa posvetama zna?ajnih li?nosti srpske pravoslavne crkve i drave. Najvrednija knjiga je Jevan?elje, preneto iz Sirogojnske crkve, štampano u Moskvi 1814. godine. Slubenik štampan u kneevini Srbiji 1838. godine, za koji se pretpostavlja da je poklon kralja Aleksandra Obrenovi?a ima zapis: „Bio sam u ?ajetinskoj crkvi 20. avgusta 1893. godine, Aleksandar kralj Srbije. Crkva vodi uredan inventar sa ukupno 56 predmeta i knjiga velike kulturne i istorijske vrednosti. Osim toga, u Letopisu crkve zabeleena su imena 559 dobrotvora utemeljiva?a i 260 darodavaca.

Izvor informacija: Turisti?ka organizacija Zlatibora